POLICY ON COOKIES

POLITICĂ PRIVIND FIȘIERELE
COOKIES

Ultima actualizare: 25 mai 2018
1. Introducere
Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică
tuturor utilizatorilor paginii de internet www.zhotels.ro
Informațiile prezentate în continuare au ca scop
informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu
privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookieurilor
de către SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL în
contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de
internet.
2. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la
modulele cookie și la tehnologiile similare prin
intermediul cărora pot fi colectate informații în mod
automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea
de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”)
reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere
și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul
mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin
intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un
web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer,
Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o
durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în
sensul că nu conțin programe software, viruși sau
spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul
utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți:
numele cookie-ului; și
conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a
trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în
care un utilizator se întoarce pe pagina de internet
asociată web-serverului respectiv.
3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin
intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor
acestei pagini de internet o experiență mai bună de
navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului
fiecărui utilizator în parte și anume pentru:
– îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet,
inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în
timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
– furnizarea de statistici anonime cu privire la
modul în care este utilizată această pagină de internet
către SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL , în calitate de

deținător al acestei pagini de internet;
– anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în
viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul
acestei pagini de internet, în funcție de serviciile /
produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în
legătură cu modul în care se utilizează această pagină
de internet, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL poate
adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să
fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea
anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii
acestei pagini de internet.
– limba în care este vizualizată o pagină de
internet;
– moneda în care se exprimă anumite prețuri sau
tarife;
– facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
– postarea comentariilor pe site.
4. Care este durata de viață a cookie-urilor?
Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ,
depinzând de scopul pentru care este plasat. Există
următoarele categorii de cookie-uri care determină și
durata de viață a acestora:
– Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune”
este un cookie care este șters automat când utilizatorul
își închide browserul.
– Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie
persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat
în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită
dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau
câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de
către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor
browserului.
5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet
pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de
către SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL , caz în care
aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de
terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de
asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și
Politica de Confidențialitate disponibilă pe această
pagină de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți:
Google Analytics, Facebook.
6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul
acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate
următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;
a. Cookie-uri de performanță
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele
utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât
setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare
a paginii de internet nu mai este necesară.
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit
utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat
această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri
sunt utilizate doar în scopuri statistice.
c. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care
stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de
internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de
limba selectată.
d. Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează
cookie-uri care memorează acest demers. Serverele
utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu
care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor
cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat
pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În
cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă
înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la
momentul terminării sesiunii de navigare.
e. Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un
utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul
scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj
publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite
pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri
sunt anonime, stocând informații despre contentul
vizualizat, nu și despre utilizatori.
7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin
intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de
mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului.
Această pagină de internet recunoaște browserul până
când cookie-urile expiră sau sunt șterse.
8. Particularizarea setările browserului în ceea ce
privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este
deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic
utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet
este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate
termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de
navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic
utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet
este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în
considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale
de navigare de fiecare dată când browserul este închis.
9. Cum pot fi oprite cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face
această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând
după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale
acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă
fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o
pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a
schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi
accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul
de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu
înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci
doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și
interesele dumneavoastră, evidențiate prin
comportamentul de navigare.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi
folositoare:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în
sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini
de internet, vă rugăm să vă adresați
la: management@zhotels.ro

POLICY ON COOKIES

Last Updated: May 25, 2018
1. Introduction
This Cookies Policy applies to all users of the
website www.zhotels.ro. The information below is
meant at informing users of this website about the
placement, use, and administration of cookies by SC Z
EXECUTIVE HOTEL SRL in the context of browsing
users on this website.
2. What are cookies?
We use the term “cookies” to refer to cookie files and
similar technologies through which information can be
collected automatically.
An “Internet Cookie” (also known as “browser cookie” or
“HTTP cookie” or “cookie”) is a small file, made up of
letters and numbers that will be stored on the user’s
computer, or other equipment through which the Internet
is accessed.
Cookies are installed through a web server request to a
browser (e.g., Internet Explorer, Firefor, Chrome). Once
installed, cookies have a fixed lifetime, remaining
“passive” in the sense that they do not contain software,
viruses or spyware and will not access the information
on the hard drive of the user whose device they have
been installed on.
A cookie consists of two parts:
 name of the cookie; and
 content or cookie value.
From a technical standpoint, only the web-server
that sent the cookie can access it again the moment the
user returns to the website associated to said web
server

3. For what purposes are cookies used through this
website:
Cookies are used in order to provide users of this
website with a better browsing experience and services
tailored to the needs and interests of each individual
user, namely:
 improving the use of this website, including by
identifying any errors that occur while it is being
visited / used by the users;
 providing anonymous statistics on how this
website is used to SC CN2I HOLIDAY INVEST

SRL, as the owner of this website;
 the anticipation of potential goods that will be
made available in the future to users via this
website, depending on the accessed services /
products.
Based on your cookie feedback on how this website is
used, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL may take steps in
order to make this website more efficient and accessible
to users.
Thus, the use of cookies allows the storage of certain
settings / preferences set by users of this website.
 the language in which a website is viewed;
 the currency in which certain prices or tariffs are
expressed;
 facilitating access to users’ accounts;
 posting comments on the site.

4. What is the lifetime of cookies?
Cookies lifetime may vary significantly, depending on
the purpose for which it is placed. There are the
following categories of cookies that determine their life
span:
 Session cookies – A “session cookie” is a
cookie that is automatically deleted when the
user closes their browser.
 Persistent or fixed cookies – A “persistent
cookie” or “fixed” cookie is a cookie that remains
stored in the user’s terminal until it reaches a
certain expiration date (which may be in a few
minutes, days, or several years in the future) or
until it is cleared by the user at any time
through the browser settings.
5. What are cookies placed by third parties?
Certain sections of content on the website may be
provided by third parties, i.e. not by SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL, in which case these cookies are named
cookies placed by third parties (“third party cookies”).
Third party cookies must also comply with the data
protection and Privacy Policy available on this website.
These cookies may come from the following third
parties: Google Analytics, Facebook

6. Which cookies are used through this website:
By using / visiting the website, the following cookies may
be placed:
a. Website performance cookies;

b. User analysis cookies;
c. Geotargetting cookies;
d. Recording cookies;
e. Advertising cookies;
f. Advertiser cookies;

a. Performance cookies
This type of cookies preserves the preferences of the
user of this website, so re-setting preferences for later
page visits is no longer required.
b. User analysis cookies
These cookies let us know if a particular user of the
website has previously visited / used this website. These
cookies are used for statistical purposes only.
c. Geotargetting cookies
These cookies are used by a software that determines
the country of origin of the user of the website. The
same ads will be received regardless of the selected
language.
d. Recording cookies
When you register on this site, cookies are generated
that memorize this request. Servers use these cookies
to show us the account with which you are
registered. Also, using these cookies allows us to
associate any comments posted on the website with
the username of the account used. If the “Keep me
logged in” option is not selected, these cookies will be
automatically deleted at the end of the browsing
session.
e. Advertising cookies
These cookies allow a user to view an online ad, the
type of the ad and time of viewing. Therefore, such
cookies are used in order to target online advertising.
These cookies are anonymous, they store information
about the viewed content, not about users.

7. What type of information is stored and accessed
through cookies?
Cookies store information in a small text file that allows
browser recognition. This website recognizes
the browser until the cookies expire or are deleted.

8. Customizing browser settings for cookies

If the use of cookies is not disturbing and the computer
or technical equipment used for browsing this website is
only used by you, long expiry dates can be set
for storing the navigation history.
If the computer or technical equipment used in order to
browse this website is used by several people, the
setting for deleting individual browsing data every time
the browser is closed, may be taken into account.
9. How can cookies be stopped?
Disabling and refusing to receive cookies can make this
website difficult to visit, resulting in limitations to its use.
Users can configure their browser to reject cookies or to
accept cookies from a particular website.
All modern browsers offer the ability to change cookie
settings. These settings can be accessed, as a rule, in
the browser ‘s “options” or “preferences” menu.
However, denying or disabling cookies does not mean
you will not get online advertising – but it will not be
adapted to your preferences and interests highlighted by
your browsing behavior.
To understand these settings, the following links may be
useful:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

For any additional questions about how cookies are
used through this website, please
contact: management@zhotels.ro.